dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5862528 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Oficjalne instrukcje dla księży, jak wypełniać poszczególne rubryki ksiąg metrykalnych ślubów, narodzeń i zgonów. Brak informacji o wydawcy i roku wydania (między 1815 a 1830?). Trzy druki załączane do odpowiednich formularzy metrykalnych. Zachowano oryginalną pisownię.
INSTRUKCYA


Książka ta ślubna ma Rubryki to iest:

Rok, Miesiąc y Dzień odprawionego ślubu, Numer Domu, Imie y Przezwisko Oblubieńca, Religia y Wiek onegoż, ieżeli Młodzian lub Wdowiec: tudzież Imie y Przezwisko Oblubienicy, Religia, Wiek, ieżeli Panna lub Wdowa, Imie y Przezwisko Swiadków, ich Kondyzya.

1mo. Do Rubryki Rok, Miesiąc y dzień, wpisywany będzie Rok, Miesiąc y dzień, ktorego kto do ślubu przestępuie, uważać iednakże potrzeba, ażeby to zapisywanie działo się podług Łacińskiego Kalendarza.

2do. Do Rubryki Numer Domu, zapisywany będzie Numer Konskrypcyonalny, ktoren na Domie Oblubieńca nayduie się, albo gdyby tenże własnego nie miał Domu, natenczas naznaczy się Numer Domu Oyca, chybaby Oblubieniec do Domu Oblubienicy, lub Oyca Oblubienicy przenosił się, w ktorym razie Numer Domu Oblubienicy albo Rodziców Oblubienicy musiałby być zapisany.

3tio. Rubryka Imie y Przezwisko Oblubieńca, zapisze się słowy takiemi, iako się Oblubieniec po imieniu i Przezwisku nazywa, gdzie iednak Pleban dobrze uważać będzie, ażeby nie zmyślone, ale prawdziwe Imie powiedziane mu było.

4to. W następuiącey Rubryce Religia nazwaney, pisane będzie iakiey iest Religii Oblubieniec, iednakże zanotować ią należy Numerem I w przyzwoitey Kolumnie.

5to. W Linyi Wiek położy się Rok Wieku Oblubieńca Numerami.

6to. Ieżeli Młodzian lub Wdowiec iest Oblubieniec, to w takiey Rubryce także Numerem I. naznaczy się, kładąc ten Numer w przyzwoitey Kolumnie.

7mo. Toż samo Pleban uważać będzie, w Rubrykach Oblubienicy, to iest: w pierwszey Rubryce napisze Imie y Przezwisko Oblubienicy, gdzie znowuż dobrze uważać będzie, ażeby zmyślone Przezwisko zapisane nie było.

8vo. W Rubryce Religii napisze Pleban Numer I. kładąc go w przyzwoitey Religii Oblubienicy Kolumnie.

9no. W następuyącey linyi Wiek óznaczaiącey, lata Oblubienicy Numerami zapisane będą.

10mo. W Rubryce Panna lub Wdowa, zanotowano będzie takze przez Numer I. kładąc tenże Numer tam, dokąd Stan Oblubienicy należy.

11mo. W Rubryce Swiadków zapisze się Imie y Przezwisko Swiadków, gdzie iednak Pleban dobrze uważać będzie, ażeby właściwe Imiona a nie zmyślone przez samychże Swiadków zapisane były.

12mo. W Rubryce Kondycya położy się iakiey są Swiadkowie Kondycyi, ieżeli Chłopi, Rzemieslnicy, Szlachta Possessorowie, lub inney Kondycyi.

Iednakże sobie dobrze uważać będą Plebani, iż Swiadkowie sami siebie po Imieniu y Przezwisku, y kondycyą swoię zapisywać maią, gdyby zaś pisać nieumieli, y Bakałarz lub kto inny ich zapisywał, że Swiadkowie ten cudzy zapis Znakiem Krzyża lub innym iakim ztwierdzić powinni, tak iako w Testamentach praktykuie się.

13tio. Sam Pleban na każdey Karcie tey Książki siebie po Imieniu y Przezwisku zapisze. Kooperatorowie zaś przy każdym Slubie za każdym razem siebie samych natychmiast zapiszą, przydawszy słowo Cooperator.

Obcy zaś Xięża ieżeliby zamiast Plebana Slub dawali, nie tylko iako Kooperatowie w każdym razie się podpiszą, ale też przyłączą iż od Plebana do sprawowania tego Aktu pozwolenie maią.

Naostatek Pleban Książke tę, która na każdey Karcie podsumowana być może, corocznie, a to ostatniego dnia Grudnia podług Kalendarza Łcińskiego generalnie z summuie, y podług formy sub Nro 1mo przyłączoney z Książką tą we wszystkich Rubrykach zgadzaiącą suię roczną Tabellę wypisze, a naydaley aż do ostatniego Stycznia, do Cyrkularnego przyzwoitego Urzędu odeszle.

Ażeby zaś ta Książka tym pewniey należycie była zapisywana, Pleban ninieyszemi się upomina, albowiem, gdyby podczas Wizyty Biskupa lub Officyalistów Cyrkularnych, nieporządek lub niedbalstwo iakie postrzeżone było, za pierwszym razem wprawdzie za każdy błąd tylko 4 ZŁ. polsk. zapłaci, lecz potym ieszcze surowiey ukarany zostanie.
INSTRUKCYA


Książka ta Narodzonych zamyka w sobie następuiące Rubryki.

Rok Miesiąc y dzień Urodzenia, Numer Domu, Imie Ochrzczonego, Płeć, ieżeli z prawego lub nieprawego łoża, Imie y Przezwisko Rodziców, Ich Religia, Imie Przezwisko y Kondycya Oyców Chrzesnych czyli Kumów.

W 1wszey Rubryce, ten Rok, Miesiąc, y Dzień zapisany będzie, w ktorym się roku miesiącu y dniu kto urodzi.

W 2giey Rubryce Numer Domu, położony będzie Numer Domu Oyca nowo urodzonego taki, ktoren przez Woyskowey Konskrypcyi Officyalistę na Domie iest przybity.

W 3ciey Zapisze się Imie Ochrzczonego to iest takie iakim Dziecie nazwane będzie.

W 4tey Zanotuie się Płeć nowo urodzonego, ieżeli Syn lub Corka Numerem I.

W 5tey Także Numerem I. zanotowano będzie w liniach z prawego nieprawego łoża urodzone, to iest iakiego kto iest Łoża kładąc tenże Numer I. do przyzwoitey rubryki.

W 6tey Położy się Imie y Przezwisko Rodziców, to iest: tak Oyca iako i Matki, które iednak z przydatkiem Przezwiska Oyca iey zawsze pisane będzie, iako to: Jozef Berczyk Oyciec, Małgorzata z Oyca Petryka urodzona Matka.

W 7mey Na nowo Numerem I. zapisana będzie Religia Oyca i Matki, kładąc Numer ten I. do należytey Rubryki.

W 8mey Przyłączy się Imie y Przezwisko Oyców Chrzesnych, to iest: oak Oycowie Chrześni (Kumowie) po imieniu i przezwisku nazywaią się, gdzie iednak Pleban dobrze uważać będzie, ażeby mu zmyślonych Imón nie powiadano.

W 9tey Zapisana będzie Kondycya Oyców Chrzesnych, to iest iakiey są kondycyi Kumowie, czyli próści Chłopi, lub Rzemieslnicy, Szlachta possessyonowana, lub nie possessyonowana, na Urzędzie Dominakalnym lub Cesarskim zostaiący, y iaki iest ten Urząd.

Uważać iednak będzie Pleban około Dzieci z nieprawego łoża urodzonych, ażeby Imie Oyca do Księgi Chrztu nie zapisywać, ponieważ to podług samego tylko opowiedzenia Matki, podług opinii Pospolstwa lub mniemania Plebana musiało by być zapisane, ktore zapisanie iednak zawsze iest wątpliwe, mniemanego Oyca w óczach ludzkich wzgardzonym czyni, a prawnie ani Matce ani Dziecięciu nic nie pomaga; A zatym tylko natenczas imie Oyca zapisane być powinno gdy tenżen sam się Oycem być dziecięcia oświadczy.

Oycowie Chrześni, tak iako Swiadkowie w Księdze Slubney albo własną ręką zapisać się powinni, w przyzwoitą Rubrykę, lub gdyby Bakałarz albo kto inny zamiast nich Imiona ich zapisał, natenczas takie cudze zapisanie Krzyżem lub innym iakimkolwiek Znakiem potwierdzą.

Naostatek iako w Księdze Ślubney mowiło się, tak podobnież y tu roczny Extrakt zrobiony będzie, y do Tabelli tamże sub Nro I. na formularz przyłączoney, to iest do Rubryk przyzwoitych zapisany zostanie, oraz taże Tabella naydaley ostatnich dni Stycznia każdego Roku, do Urzędu Cyrkularnego odsyłana być powinna.

Ażeby zaś ta Księga tym pewniey należycie pisana była, ninieyszemi Plebanowi daie się przestroga, ponieważ gdyby podczas Wizyty Biskupa lub Officyalistów Cyrkularnych, nieporządek lub niedbalstwo iakie dostrzeżone było, za pierwszym wprawdzie razem za każdy Błąd tylko 4 Zł. Pol. zapłaci, lecz potym ieszcze surowiey ukarany zostanie.
INSTRUKCYA


Książka ta Zmarłych ma w sobie następuiące Rubryki; to iest

Rok, Miesiąc y Dzień Smierci, Numer Domu, Imie y Przezwisko, Religia, Płeć, Wiek, Choroba y gatunek śmierci.

Do 1wszey Rubryki zapisze więc Pleban Rok, Miesiąc y Dzień, ktorego Zmarły zszedł z tego świata, iako Forma tego w samym Uniwersale dostateczniey zawiera się.

Do 2giey położy się Numer Konskrypcyonalny Domu Zmarłego lub gdyby swoiego własnego niemiał, domu w ktorym mieszkał i umarł.

Do 3ciey zapisze się Imie y Przezwisko Zmarłego, to iest iak zeszły po Imieniu y Przezwisku nazywał się.

Do 4tey zanotuie Pleban znakiem Numeru I. Religią zmarłego, kładąc ten numer w przyzwoitey Rubryce.

Do 5tey tymże samym sposobem, Numerem I oznaczy Płeć Zmarłego kładąc tenże Numer I. do Rubryki Zmarłemu przyzwoitey.

Do 6tey pisany będzie Wiek zmarłego Numerami.

Do 7mey zaś natenczas Pleban przyłączy Chorobę, y gatunek czyli iakość śmierci Zmarłego, gdy Fizyk lub Chyrurgus przy Zmarłym naydował się, ktoren obydwie te przyczyny Plebanowi na piśmie dać ma, ktore odebrawszy krotko, iednym lub dwoma słowami Chorobę y iakość śmierci, podług formy Uniwersału zapisze.

Naostatek, iako w Księdze slubney rzekło się, tak podobnież y tu roczny Extrakt w Tabellę do Księgi narodzonych sub Nro 1mo przyłączoną zaciągnie się, y ta do Urzędu Cyrkularnego, na wyznaczonym terminie przesłana będzie.

Ażeby iednak tym pewniey ta Księga należycie pisana była, ostrzega się ninieyszemi Plebana, ponieważ gdyby podczas Wizyty Biskupa lub Officyalistów Cyrkularnych, nieporządek lub niedbalstwo iakie postrzeżone było, za pierwszym wprawdzie razem za każdy błąd tylko 4 Zł. Polsk. zapłaci, lecz potym ieszcze surowiey ukarany zostanie. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020