Olejowianie w sądach cz.2
Dodane przez Remek dnia Grudnia 21 2011 07:51:48
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").

3) Wykaz uchylających się od służby wojskowej (lata 30-te XX wieku) - obecność na liście nie oznacza bynajmniej, że wszystkie te osoby ukrywały się po lasach. Większość z nich przebywała poza miejscem zamieszkania - najczęściej na emigracji zarobkowej (np. USA, Francja, Argentyna). Jednak przed wyjazdem mieli, jak to się mówiło za czasów PRL "nieuregulowany stosunek do służby wojskowej". Po pojawieniu się w rodzinnych stronach czekały ich kłopoty.
Gazeta Lwowska. Rok 40. Nr. 77. Czwartek, 3. Kwietnia 1851.


Lwów 28 marca 1851

Wśród skazanych za "gwałtowny opór przeciw straży bezpieczeństwa" był:
Jędrzej Kunicz, rodem z Ołomuńca, a wychowany w Olejowie, obwodu złoczowskiego, dziecko żołnierza, 36 lat mający, religii rzymsko-katolickiej, bezżenny, fiakier, oprócz odsiedzianego aresztu indygacyjnego skazany jeszcze na ośmiodniowy areszt
Gazeta Lwowska. Rok 83. Nr. 11. Niedziela, 15 Stycznia 1893.


L. 10786

W tut. Sądzie odbędzie się o godzinie 10 rano w dniu 28 lutego 1893 powyżej ceny szacunkowej, zaś dnia 28 marca 1893 nawet poniżej takowej licytacya realności według wykazu hip 225 ks. gr. gm. Olejów Zenona Szczepkowskiego względnie spadkobierców własnej na rzecz Rady powiatowej w Złoczowie zarządzającej kasą pożyczkową powiatową w Złoczowie pto 1050 zł. z pn.

Cena wywołania 1560 zł.

Wadyum 156 zł.

Resztę warunków, akt oszacowania i wyciąg tabularny przejrzeć można w tus. registraturze.

Dla wierzycieli, którzyby w między czasie od dnia wystawienia wyciągu hipotecznego t. j. od 16 czerwca 1892 do tabuli weszli, a którym uchwała licytacyjna wcale lub w czasie doręczoną być nie mogła ustanawia się kuratorem adw. dr. Kiniowera w Zborowie.

W razie nieudałej sprzedaży na powyższych terminach wyznacza się do przesłuchania termin na dzień 10 kwietnia 1893 godz. 9 przed południem.

Zborów, 14 listopada 1892.
Gazeta Lwowska. Rok 98. Nr. 57. Wtorek, 10 Marca 1908.


L. cz. E. 1957/7 (5)

Edykt licytacyjny.

Na żądanie Izraela Bruna w Załoźcach odbędzie się dnia 27 marca 1908 o godzinie 9 przed południem w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 18 w Zborowie licytacya należącej do Anastazyi Budnik połowy ciała hipotecznego lwh. 711 ks. gr. gminy kat. Olejów objętego, stanowiącego realność pod l. sp. 268 położona wraz z przynależnościami, składającemi się z oparkanienia i drzew.

Nieruchomość wystawiona na licytacyę, jest oceniona na 2150 kor., przynależności zaś na 54 kor., wartości te przyjmuje się jako odpowiednie.

Najniższa cena wynosi 1469 kor. 32 hal., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne przedłożone przez popierającego wierzyciela podaniem 7. dnia 25 bm. lcz. E. 1957/7 (4), które się równocześnie zatwierdza, tudzież odnoszące się do tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.) może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 27.

Takie prawa, wobec których niniejsza relicytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie relicytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższej nieruchomości bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział V.

Zborów, dnia 30 stycznia 1908.
Gazeta Lwowska. Rok 102. Nr. 205. Sobota, 7 Września 1912.


L. cz. T. 59/12 (2)

Wdrożenie postępowania amortyzacyjnego.

Na wniosek Towarzystwa, kredytowego w Olejowie, stowarzyszenia zarejestrowanego z ogr. poręką wdraża się postępowanie celem amortyzacyi następujących rzekomo przez wnioskodawcę zagubionych kuponów a to:

1. 2 kuponów z akcyi nr. 2352 za lata 1910/11,

2. 2 kuponów akcji nr. 4265 za lata 1910/11,

3. 2 kuponów akcyi nr. 4266 za lata 1910/11 - z których kupony z roku 1910 są płatne od dnia 7 marca 1911, zaś kupony za rok 1911 od dnia 16 kwietnia 1912.

Posiadacza powyższych kuponów wzywa się przeto, aby zgłosił się ze swojemi prawami w ciągu jednego roku 6 tygodni i 3 dni od ostatniego ogłoszenia edyktu w "Gazecie Lwowskiej", w przeciwnym bowiem razie po upływie powyższego czasokresu kupony te za nieistniejące uznane zostaną.

C. k. Sąd krajowy cywilny, Oddział VII.

Lwów, dnia 11 lipca 1912.
Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 2. Tarnopol, dnia 1 lutego 1931


Ogłoszenie

Wojewody Tarnopolskiego z dnia 13 stycznia 1931 r., L. PO. 4916/30, dotyczące przestrogi przed osobami wyłudzającemi wsparcia.

Według doniesienia kompetentnych władz niżej wymienione osoby czują wstręt do pracy, włóczą się z miejsca na miejsce i wyłudzają pod rozmaitemi pozorami (n. p. na pokrycie kosztów podróży powrotnej do miejsca stałego zamieszkania, na utrzymanie i tp.) wsparcia, na rachunek gmin przynależności względnie zamieszkania:

poz. 44) Lewandowska Katarzyna, córka Ignacego i Paraskewji, lat 32, obrz. gr. kat., stanu wolnego, urodz. w Olejowie;
poz. 45) Drozda vel Drozdowska Marja, córka Andrzeja lat 22, urodz. w Olejowie, stanu wolnego, obrz. gr. kat.;
poz. 46) Korol Eudokja, córka Pawła i Marji, lat 21, obrz. gr. kat., wolna, urodz. w Olejowie i tam przynależna ;

Ewentuanie udzielone wsparcia wyżej wymienionym osobom nie będą przez gminy przynależności, oraz przez gminy obowiązane do opieki trwałej zwracane.
Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 6. Tarnopol, dnia 1 czerwca 1935


Wykaz uchylających się od obowiązku wojskowego

poz. 536. Najzarek Stanisław Marian, ur. 1903, Olejów, syn Feliksa i Marii, (starostwo Zborów)
poz. 560. Sęk Mieczysław Antoni, ur. 1904, Olejów, syn Marcina i Katarzyny, (starostwo Zborów)
poz. 581. Żak Józef, ur. 1903, Olejów, syn Piotra i Marii, (starostwo Zborów)
Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 6. Tarnopol, dnia 2 czerwca 1936


Wykaz uchylających się od obowiązku wojskowego

poz. 319. Marczaj Józef, ur. 15 X 1914, Olejów, syn Franciszka i Zofii, (starostwo Zborów)
(tak w oryginale, być może jest to błędny zapis nazwiska Marczak?)

DODATEK - ZGUBY
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego Nr. 6. Tarnopol, dnia 15 lipca 1929.

Mandziuk Grzegorz z Olejowa pow. Zborów, unieważnia zgubiony dowód tożsamości konia S. A. Nr. 226459.
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego Nr. 14. Tarnopol, dnia 1 września 1934.

Został skradziony dowód tożsamości konia Serja E, Nr. 490357, wystawiony przez R. I. K. w Złoczowie na nazwisko Ignacego Zwolińskiego z Olejowa powiatu zborowskiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego Nr. 9. Tarnopol, dnia 4 sierpnia 1938.

Olejnik Michał, syn Mikołaja i Zofii, urodzony 2 IX 1911 r. w Olejowie powiat zborowski i tam zamieszkały, unieważnia zgubione zaświadczenie wojskowe kat. E,
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego Nr. 13. Tarnopol, dnia 1 listopada 1938.

Kałuszka Jan ur. 12. 9. 1892 r. w Hnidawie zam. w Olejowie, unieważnia zgubioną książeczkę wojskową.