Posiadacze olejowskich gruntów w metrykach józefińskich - cz.1
Dodane przez Remek dnia Wrze¶nia 09 2011 22:52:55
Niniejsz± listę sporz±dzili¶my z tzw. metryk józefińskich, czyli pierwszego katastru gruntowego Galicji. Te olejowskie nosiły daty 1787-1789, czyli w tych wła¶nie latach je sporz±dzono.

Występuj±cych w materiale chłopów trudno nazwać wła¶cicielami ziemi. A przynajmniej wła¶cicielami w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Wła¶ciwsze byłyby tu raczej terminy posiadacz, czy użytkownik wieczysty. Mimo że grunty i gospodarstwa były dziedziczne, a chłopi w zaborze austriackim mieli zapewnion± nieusuwalno¶ć i pewne prawa, to jednak bez zgody zwierzchno¶ci nie mogli swoich gruntów dzielić ani odsprzedawać. Musieli też odrabiać pańszczyznę. Zmieniło się to dopiero w 1848 roku, po uwłaszczeniu chłopów i zniesieniu pańszczyzny. Jednak jeszcze przez dwadzie¶cia lat, do 1868 roku, nie był dozwolony podział dawnych dużych gospodarstw pańszczyĽnianych na mniejsze ani np. odsprzedaż z nich kawałków ziemi.

W przyszło¶ci zamie¶cimy dokładniejsze wykazy wszystkich olejowskich działek z metryk józefińskich i franciszkańskich. Z przeliczeniem archaicznych miar (s±żnie) na współczesne. Na razie zamieszczamy skrócon± kwerendę, z oryginalnymi numerami porz±dkowymi z metryk józefińskich.

W przypadku imion i nazwisk mieli¶my do czynienia z różnymi wersjami ich pisowni. Nazwiska dopiero się formowały i nie wszystkie miały już ustalon± pisownię. Większo¶ć z tych ludzi nie posiadała zreszt± własnych dokumentów. I tak np. olejowski ród Drozdowskich występuje jako Drozdowicz. S± też osoby w ogóle bez nazwisk, jak np. Katarzyna Stanisławowa. Stanisław to zapewne imię jej męża - już nieżyjacego, skoro sama Katarzyna prowadziła gospodarkę. Więc "Stanisławowa" byłoby tylko przezwiskiem - a prawdziwego nazwiska w Ľródle nie zapisano. Imię męża na pewno rzymskokatolickie - więc który¶ z olejowskich rodów polskich.

Imiona niektórych gospodarzy zapisano w wersji zdrobniałej, tak jak ich używano na codzień. Podobnie jak w przypadku nazwisk zdecydowali¶my się zachować te różne wersje zapisu przy każdej osobie.

Ówczesne działki były bardzo duże, więc owi chłopi w XX wieku mogliby uchodzić za potentatów. W rzeczywisto¶ci jednak nie było tak idealnie. Poziom ówczesnego rolnictwo niewiele różnił się od ¶redniowiecznego. Prawie nie było prawie metalowych narzędzi, do tego techniki pracy (a też i niektóre gatunki ro¶lin) były mało efektywne. Dla wyżywienia jednej rodziny potrzeba było więcej ziemi, niż w końcu wieku XIX czy w wieku XX.

Wielkie podziękowania dla naszych Dobrodziejów i Przyjaciół projektu "Olejów na Podolu", od których otrzymali¶my kopie tych ciekawych archiwaliów.

Z powodów technicznych (ograniczenia oprogramowania naszej strony) musieli¶my podzielić cały materiał na dwa artykuły.
Posiadacze olejowskich gruntów w metrykach józefińskich - cz.1
Własno¶ć pańska, własno¶ć cerkiewna, gospodarze - nazwiska od Andrzejkowy do Niemielowski


Czę¶ć druga z nazwiskami od Ogrodnik do Zwarycz jest tutaj
WŁASNO¦Ć PAŃSKA - HRABIÓW STARZEŃSKICH:

pod numerem domu 91:
- rezydencja pańska - 2
- sad pański - 312- sady na Górze
- sad pański - 874 - niwa Pod Dębem
- ogród pański - 3
- ogród pański - 873 - niwa Pod Dębem
- ogród pański - 879 - niwa w Opryszkowej Dolinie
- pole pańskie - 479- pola pod Nowym Gajem
- pole pańskie - 551 - niwa pod Switlikiem
- pole pańskie - 635 - niwa od serwirowskiej granicy między bzowickimi polami
- pole pańskie - 636 - niwa na Górach zwana Od granicy serwirowskiej
- pole pańskie - 868 - niwa koło folwarku Halczyna Dolina
- pole pańskie - 871 - niwa Pod Dębem
- pole pańskie - 880 - niwa w Opryszkowej Dolinie
- pole pańskie - 881 - niwa w Tarniku
- pole pańskie - 946 - niwa Klin
- pole pańskie - 947 - niwa Krypin
- pole pańskie "najpodlejsze" - 1181 - niwa od Moniłówki pod Kowalow± Brzezin±
- pole pańskie Za Rop± - 1415 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole pańskie pod Toustym "najpodlejsze" - 1423 - niwa Na Toustym
- pole pańskie - 1428 - niwa Od Łopuszan
- pole pańskie - 1547 - niwa Od Krzyża Harbuzowskiego
- pole pańskie "dobre" - 1548 - niwa pod Kowalow± Dębin±
- pole pańskie - 1626 - niwa Za Wergielasem
- pole pańskie - 1627 - niwa pod folwarkiem i dworem
- pole pańskie - 1628 - niwa Na Bębnie
- pole pańskie - 1644 - niwa Na Sklepach
- sianożęć pańska - 388 - ł±ki ponad Górę w chrostach
- sianożęć pańska - 875 - niwa na Halczynej Dolinie
- sianożęć pańska Klin zwana, "podła dla gęstych krzaków" - 876 - niwa na Halczynej Dolinie
- sianożęć pańska, "dla gęstych krzaków podła" - 877 - niwa w Opryszkowej Dolinie
- sianożęć pańska - 1180 - niwa Tyszkowszczyzna
- sianożęć pańska - 1418 - niwa Na Toustym
- sianożęć pańska - 1429 - niwa Od Łopuszan
- sianożęć pańska - 1630 - niwa Na Bębnie
- pasieka pańska w Temnym - 384 - ł±ki ponad Górę w chrostach
- las dębowy pański - 1352 - niwa Gaj Bałaszowski
- Góra Nowy Gaj, krzaki i chrusta białokrynickie pańskie - 1178 1/2 - niwa Nieczajowska

pod numerem domu 85:
- browar pański - 85

pod numerem domu 75:
- folwark pański - 11
- ogród pański - 12
- ogród folwarczny pański - 84
- ogród pański na Halczynej Dolinie - 13

pod numerem domu 102:
- folwark pański na Halczynej Dolinie - 869 - niwa koło folwarku Halczyna Dolina
- ogród pański na Halczynej Dolinie - 870 - niwa koło folwarku Halczyna Dolina

pod numerem domu 62:
- austeria pańska - 14
- austeria pańska - ogród do niej należ±cy - 15
WŁASNO¦Ć OLEJOWSKIEJ CERKWI GRECKO-KATOLICKIEJ:

pod numerem domu 66:
księdza parocha Strzelbickiego Teodora
- rezydencja - 57
- ogród - 58
- ogród drugi - 59
- ogród trzeci - 60
- ogród czwarty - 61
- pole - 417 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 514 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 572 - niwa pod Switlikiem
- pole - 923 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1023 - niwa Hruszeczki
- pole - 1084 - niwa Dziekciarka
- pole - 1114 - niwa Dziekciarka
- pole - 1261 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1339 - niwa Za Rop±
- pole - 1377 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1432 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1468 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1546 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1614 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 922 - niwa Na Dyduchowym
- sianożęć - 1427 - niwa Na Toustym

pod numerem domu 80:
- szkoła parochialna - 87
- ogród przy szkole parochialnej - 88

pod numerem domu 92:
- ks. parocha chałupa przy pasiece - 1640 - Dębina
- ks. parocha sad przy pasiece - 1641 - Dębina

bez numeru domu:
- Cmentarz stary od dworu przy cerkwi mały - 95
- Cmentarz nowy - 145
GOSPODARZE:

Andrzejkowego (Andrykowego) Wasyla z domu nr 57:
- chałupa - 31
- ogród - 32
- pole - 1625 - niwa Za Wergielasem

Babieja Jacka z domu nr 104:
- chałupa - 321 - sady na Górze
- ogród - 322 - sady na Górze

Babieja Jana (Iwana) z domu nr 58:
- chałupa - 18
- ogród - 19
- sianożęć - 1233 - niwa Na Berezowym

Babija (Babieja) Jurka z domu nr 9:
- chałupa - 239
- ogród - 236
- ogród - 241
- sad - 240
- pole - 342 - pola w Temnym
- pole - 348 - pola w Temnym
- pole - 435 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 562 - niwa pod Switlikiem
- pole - 616 - niwa od Serwirów
- pole - 744 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 776 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 805 - niwa Na Mormolowym
- pole - 970 - pola za Krypinem
- pole - 980 - niwa Hruszeczki
- pole - 1017 - niwa Hruszeczki
- pole - 1028 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1056 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1095 - niwa Dziekciarka
- pole - 1161 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1197 - niwa Na Berezowym
- pole - 1200 - niwa Na Berezowym
- pole - 1291 - niwa Za Rop±
- pole - 1413 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1534 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1563 - niwa Za Wergielasem
- pole - 1566 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1172 - niwa Nieczajowska

Bałaszowskiego (Bałaszewskiego) Wasyla z domu nr 6:
- chałupa - 281
- ogród - 282
- pole - 426 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 567 - niwa pod Switlikiem
- pole - 610 - niwa od Serwirów
- pole - 674 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 753 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 774 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 882 - niwa Na Huńkowym
- pole - 915 - niwa Na Huńkowym
- pole - 966 - pola za Krypinem
- pole - 1014 - niwa Hruszeczki
- pole - 1018 - niwa Hruszeczki
- pole - 1063 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1183 - niwa Na Berezowym
- pole - 1280 - niwa Za Rop±
- pole - 1436 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1544 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1562 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1170 - niwa Nieczajowska

Bednarza Jacka z domu nr 109:
- chałupa - 313 - sady na Górze
- ogród - 314 - sady na Górze

Bednarza Ostapa z domu nr 60:
- chałupa - 20
- ogród - 21
- ogród drugi - 22

Bielca Michała z domu nr 59:
- chałupa - 23
- ogród - 24

Błaszkowskiego Szymona z domu nr 85:
- ogród - 83
- sianożęć - 1234 - niwa Na Berezowym

Bodaczka Iwana (Jana) z domu nr 89:
- chałupa - 114
- ogród - 115
- sianożęć - 404 - ł±ki ponad Górę w chrostach

Bojka Procia z domu nr 19:
- chałupa - 218
- ogród - 219
- ogród - 242
- ogród zbożem zasiewany - 243
- pole - 433 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 489 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 564 - niwa pod Switlikiem
- pole - 613 - niwa od Serwirów
- pole - 671 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 749 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 802 - niwa Na Mormolowym
- pole - 968 - pola za Krypinem
- pole - 1015 - niwa Hruszeczki
- pole - 1196 - niwa Na Berezowym
- pole - 1288 - niwa Za Rop±
- pole - 1378 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1535 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1565 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1417 - niwa Na Toustym

Buryja Hrynka / Burego Hrynka z domu nr 23:
- chałupa - 208
- ogród - 209
- sad - 210
- sad drugi - 211
- pole - 339 - pola w Temnym
- pole - 352 - pola w Temnym
- pole - 442 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 555 - niwa pod Switlikiem
- pole - 623 - niwa od Serwirów
- pole - 640 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 738 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 813 - niwa Na Mormolowym
- pole - 977 - pola za Krypinem
- pole - 987 - niwa Hruszeczki
- pole - 1035 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1152 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1207 - niwa Na Berezowym
- pole - 1299 - niwa Za Rop±
- pole - 1527 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1573 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 397 - ł±ki ponad Górę w chrostach

Buryja Wasyla z domu nr 119:
- chałupa - 215
- sad - 216
- pole - 413 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 508 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 592 - niwa pod Switlikiem
- pole - 680 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 758 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 836 - niwa Na Bojkowym
- pole - 949 - pola za Krypinem
- pole - 1006 - niwa Hruszeczki
- pole - 1077 - niwa Dziekciarka
- pole - 1099 - niwa Dziekciarka
- pole - 1264 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1338 - niwa Za Rop±
- pole - 1391 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1454 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1486 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1615 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1236 - niwa Na Berezowym

Buryja Wasyla i Hnatowego Iwana z domu nr 119:
- pole - 898- niwa Na Huńkowym

Chmiela Iwana z domu nr 36:
- chałupa - 138
- ogród "na granicy podły mizerny i bardzo glinkowaty" - 139

Chmielarza Michała z domu nr 89:
- chałupa - 96
- ogród - 97

Czajkowskiego Józefa z domu nr 99:
- chałupa - 385 - ł±ki ponad Górę w chrostach
- ogród - 386 - ł±ki ponad Górę w chrostach
- ogród drugi - 387 - ł±ki ponad Górę w chrostach

Czajkowskiego Sobka z domu nr 93:
- chałupa przy pasiece pańskiej - 1632 - Dębina
- ogród przy pasiece pańskiej - 1633 - Dębina

Ćwiklińskiego Macieja z domu nr 94:
- chałupa przy pasiece pańskiej - 1634 - Dębina
- ogród przy pasiece pańskiej - 1635 - Dębina
- sad przy pasiece pańskiej - 1636 - Dębina

Darmorosa (Darmoroza) Łucia z domu nr 8:
- chałupa - 244
- ogród - 245
- ogród drugi - 246
- ogród trzeci - 247
- ogród czwarty zbożem zasiewany - 248
- pole - 434 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 566 - niwa pod Switlikiem
- pole - 614 - niwa od Serwirów
- pole - 670 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 748 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 803 - niwa Na Mormolowym
- pole - 967 - pola za Krypinem
- pole - 1025 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1163 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1195 - niwa Na Berezowym
- pole - 1287 - niwa Za Rop±
- pole - 1536 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1564 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1416 - niwa Na Toustym

Darmorosa (Darmoroza) Michała z domu nr 7:
- chałupa - 279
- ogród - 280
- pole - 511 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 595 - niwa od Serwirów
- pole - 854 - niwa gromadzka przy Huńkowych Łozkach
- pole - 906 - niwa Na Huńkowym
- pole - 926 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1021 - niwa Hruszeczki
- pole - 1081 - niwa Dziekciarka
- pole - 1106 - niwa Dziekciarka
- pole - 1159 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1186 - niwa Na Berezowym
- pole - 1289 - niwa Za Rop±
- pole - 1541 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1611 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 918 - niwa Na Dyduchowym

Darmorosa (Darmoroza) Semka z domu nr 35:
- chałupa - 140
- ogród - 142
- ogród drugi - 143
- ogród trzeci - 144
- sad - 304 - sady na Górze
- pole - 457 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 490 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 543 - pola na Robaczkowej Sianożęci
- pole - 576 - niwa pod Switlikiem
- pole - 653 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 722 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 827 - niwa Na Mormolowym
- pole - 936 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1051 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1136 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1222 - niwa Na Berezowym
- pole - 1314 - niwa Za Rop±
- pole - 1400 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1512 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1587 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 399 - ł±ki ponad Górę w chrostach

Dołhego Mikołaja z domu nr 20:
- chałupa - 309 - sady na Górze
- ogród - 310 - sady na Górze
- ogród drugi - 311 - sady na Górze

Dołhego Stepana z domu nr 20:
- pole - 455 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 492 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 657 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 726 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 781 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 825 - niwa Na Mormolowym
- pole - 938 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1049 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1138 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1187 - niwa Na Berezowym
- pole - 1276 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1397 1/2 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1514 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1586 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 402 - ł±ki ponad Górę w chrostach
(Dołhy Stefan prawdopodobnie był synem Mikołaja. Nie wiemy, czy ojciec przekazał mu cał± gospodarkę za życia, zostawiaj±c sobie tylko dom z ogrodem, czy też - co wydaje się bardziej prawdopodobne - Mikołaj Dołhy zmarł w czasie sporz±dzania metryk józefińskich dla Olejowa, więc około 1787 roku).

Drozdowicza Franka z domu nr 111:
- chałupa - 270
- ogród - 271
- pole - 459 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 532 - pola na Robaczkowej Sianożęci
- pole - 578 - niwa pod Switlikiem
- pole - 654 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 719 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 766 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 829 - niwa Na Mormolowym
- pole - 933 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1053 1/2 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1164 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1224 - niwa Na Berezowym
- pole - 1316 - niwa Za Rop±
- pole - 1398 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1510 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1590 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 367 - ł±ki ponad Górę w chrostach

Drozdowicza Maćka z domu nr 67:
- pole - 412 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 431 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 598 - niwa od Serwirów
- pole - 693 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 855 - niwa gromadzka przy Huńkowych Łozkach
- pole - 913 - niwa Na Huńkowym
- pole - 1012 - niwa Hruszeczki
- pole - 1096 - niwa Dziekciarka
- pole - 1112 - niwa Dziekciarka
- pole - 1193 - niwa Na Berezowym
- pole - 1285 - niwa Za Rop±
- pole - 1440 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1538 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1556 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 368 - ł±ki ponad Górę w chrostach
(Maćko Drozdowicz - protoplasta olejowskiego rodu Drozdowskich - prawdopodobnie był synem Sebastiana. Nie wiemy, czy ojciec przekazał mu cał± gospodarkę za życia, zostawiaj±c sobie tylko dom z ogrodem, czy też - co wydaje się bardziej prawdopodobne - Sebastian zmarł w czasie sporz±dzania metryk józefińskich dla Olejowa, więc około 1787 roku; przypadek podobny do rodziny Dołhy powyżej).

Drozdowicza Sebastiana z domu nr 67:
- chałupa - 62
- ogród - 63

Ducia Grzegorza (Grze¶ka) z domu nr 39:
- chałupa - 132
- ogród - 133
- ogród - 187
- sad - 292 - sady na Górze
- pole - 516 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 601 - niwa od Serwirów
- pole - 688 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 762 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 862 - niwa gromadzka przy Huńkowych Łozkach
- pole - 959 - pola za Krypinem
- pole - 1002 - niwa Hruszeczki
- pole - 1087 - niwa Dziekciarka
- pole - 1110 - niwa Dziekciarka
- pole - 1270 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1345 - niwa Za Rop±
- pole - 1451 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1475 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1479 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1618 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1247 - niwa Na Berezowym

Dybasza Fedka z domu nr 56:
- chałupa - 44
- ogród - 45
- ogród - 46
- pole - 454 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 477 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 546 - pola na Robaczkowej Sianożęci
- pole - 658 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 727 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 784 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 824 - niwa Na Mormolowym
- pole - 945 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1047 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1139 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1199 - niwa Na Berezowym
- pole - 1312 - niwa Za Rop±
- pole - 1351 - niwa Za Rop±
- pole - 1397 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1471 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1515 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1585 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1552 - ł±ki Kowalowa Dębina

Dybasza Iwana z domu nr 55:
- chałupa - 33
- ogród - 34
- pole - 410 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 506 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 589 - niwa pod Switlikiem
- pole - 678 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 756 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 838 - niwa Na Bojkowym
- pole - 896 - niwa Na Huńkowym
- pole - 948 - pola za Krypinem
- pole - 1008 - niwa Hruszeczki
- pole - 1075 - niwa Dziekciarka
- pole - 1260 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1335 - niwa Za Rop±
- pole - 1360 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1388 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1449 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1490 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1609 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1441 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan

Dyducha Iwana z domu nr 39:
- ogród - 131

Dzury (Dziury) Jacka / Dzuryka Jacka z domu nr 24:
- chałupa - 196
- ogród - 197
- sad - 198
- pole - 336 - pola w Temnym
- pole - 552 - niwa pod Switlikiem
- pole - 626 - niwa od Serwirów
- pole - 643 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 735 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 815 - niwa Na Mormolowym
- pole - 924 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 990 - niwa Hruszeczki
- pole - 1038 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1149 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1212 - niwa Na Berezowym
- pole - 1302 - niwa Za Rop±
- pole - 1524 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1575 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 370 - ł±ki ponad Górę w chrostach
(Andruch Wolanik - zapewne przodek olejowskiego rodu Wolaniuków - miał dom pod tym samym numerem co Jacek / Jacko Dżura, wszędzie też ich grunty graniczyły ze sob±. Zapewne jeden z nich - nie wiemy, który - wżenił się w rodzinę drugiego i doszło do podziału maj±tku)

Dzury (Dziury) Michała (Michałka) z domu nr 25:
- chałupa - 205
- ogród - 206
- sad - 207
- pole - 338 - pola w Temnym
- pole - 353 - pola w Temnym
- pole - 443 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 554 - niwa pod Switlikiem
- pole - 624 - niwa od Serwirów
- pole - 641 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 737 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 812 - niwa Na Mormolowym
- pole - 978 - pola za Krypinem
- pole - 988 - niwa Hruszeczki
- pole - 1036 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1151 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1208 - niwa Na Berezowym
- pole - 1277 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1300 - niwa Za Rop±
- pole - 1526 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1574 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1177 - niwa Nieczajowska
- sianożęć "w krzakach" - 1209 - niwa Na Berezowym

Dzury Józefa z domu nr 24:
- pole - 445 - pola pod Nowym Gajem

Fedorowicza Fedka z domu nr 45:
- chałupa - 179
- ogród - 180
- pole - 469 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 503 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 539 - pola na Robaczkowej Sianożęci
- pole - 580 - niwa pod Switlikiem
- pole - 701 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 788 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 791 - niwa w Maksymowym Gaju
- pole - 848 - niwa Na Bojkowym
- pole - 892 - niwa Na Huńkowym
- pole - 1064 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1124 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1250 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1327 - niwa Za Rop±
- pole - 1368 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1412 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1500 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1602 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 787 - niwa w Leskowym Hajku

Gaca Oleksy z domu nr 14:
- chałupa - 264
- ogród drugi zbożem zasiewany - 266
- ogród - 265
- pole - 415 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 512 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 597 - niwa od Serwirów
- pole - 858 - niwa gromadzka przy Huńkowych Łozkach
- pole - 910 - niwa Na Huńkowym
- pole - 962 - pola za Krypinem
- pole - 1082 - niwa Dziekciarka
- pole - 1107 - niwa Dziekciarka
- pole - 1267 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1343 - niwa Za Rop±
- pole - 1430 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1434 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1482 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1612 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1425 - niwa Na Toustym

Gierszona krawca Żyda z domu nr 120:
- chałupa - 98

Grabowskiego Józefa z domu nr 107:
- chałupa - 81
- ogród - 82

Hajduka Walka z domu nr 37:
- chałupa - 136
- ogród - 137
- pole - 458 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 504 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 530 - pola na Robaczkowej Sianożęci
- pole - 570 - niwa pod Switlikiem
- pole - 652 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 721 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 828 - niwa Na Mormolowym
- pole - 935 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1052 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1135 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1223 - niwa Na Berezowym
- pole - 1315 - niwa Za Rop±
- pole - 1401 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1511 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1588 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 395 - ł±ki ponad Górę w chrostach

Hnatowego Iwana z domu nr 18:
- ogród - 262
- ogród drugi zbożem zasiewany - 263
- pole - 1460 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1488 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1622 - niwa Za Wergielasem

Ilka Jacka z domu nr 2:
- chałupa - 275
- ogród "bardzo podły" - 276
- pole - 423 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 523 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 607 - niwa od Serwirów
- pole - 669 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 686 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 767 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 866 - niwa gromadzka przy Huńkowych Łozkach
- pole - 903 - niwa Na Huńkowym
- pole - 952 - pola za Krypinem
- pole - 998 - niwa Hruszeczki
- pole - 1090 - niwa Dziekciarka
- pole - 1103 - niwa Dziekciarka
- pole - 1184 - niwa Na Berezowym
- pole - 1281 - niwa Za Rop±
- pole - 1458 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1480 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- sianożęć - 1237 - niwa Na Berezowym

Jacychy wdowy z domu nr 78:
- chałupa - 86

Ja¶ka (nazwisko nie podane) z domu nr 98:
- chałupa przy pasiece pańskiej - 878 - niwa w Opryszkowej Dolinie

Jobka (Jopka) Józefa z domu nr 69:
- chałupa - 66
- ogród - 67
- pole - 414 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 520 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 594 - niwa pod Switlikiem
- pole - 682 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 760 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 859 - niwa gromadzka przy Huńkowych Łozkach
- pole - 901 - niwa Na Huńkowym
- pole - 954 - pola za Krypinem
- pole - 1003 - niwa Hruszeczki
- pole - 1085 - niwa Dziekciarka
- pole - 1105 - niwa Dziekciarka
- pole - 1266 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1342 - niwa Za Rop±
- pole - 1393 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1473 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1484 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1624 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 396 - ł±ki ponad Górę w chrostach

Kaliniaka Piotra (Petra) z domu nr 105:
- chałupa - 125
- ogród - 126
- sad - 289 - sady na Górze

Kamieńskiego Dmitra z domu nr 112:
- chałupa - 27
- ogród - 28

Kamieńskiego Józefa z domu nr 68:
- chałupa - 64
- ogród - 65

Kondrowego Matwija z domu nr 108:
- chałupa - 267
- ogród "bardzo podły" - 268

Kowala Józka z domu nr 31:
- ogród - 146

Kowala Stepana z domu nr 31:
- chałupa - 160
- ogród - 161
- sad - 302 - sady na Górze
- pole - 330 - pola w Temnym
- pole - 633 - niwa od Serwirów
- pole - 660 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 724 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 780 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 822 - niwa Na Mormolowym
- pole - 943 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1046 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1141 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1219 - niwa Na Berezowym
- pole - 1309 - niwa Za Rop±
- pole - 1395 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1517 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1583 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 373 - ł±ki ponad Górę w chrostach

Kowala Wasyla z domu nr 34:
- chałupa - 162
- ogród - 151
- ogród - 163
- ogród - 164
- ogród - 165
- sad - 166
- sad - 303 - sady na Górze
- pole - 456 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 491 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 545 - pola na Robaczkowej Sianożęci
- pole - 659 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 723 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 782 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 826 - niwa Na Mormolowym
- pole - 937 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1050 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1137 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1221 - niwa Na Berezowym
- pole - 1313 - niwa Za Rop±
- pole - 1399 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1513 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1589 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 401 - ł±ki ponad Górę w chrostach

Kowalowego Seńki (Semka) z domu nr 46:
- chałupa - 181
- ogród - 182
- ogród - 325 - sady na Górze
- sad - 290 - sady na Górze
- sad - 324 - sady na Górze
- pole - 408 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 452 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 470 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 502 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 540 - pola na Robaczkowej Sianożęci
- pole - 581 - niwa pod Switlikiem
- pole - 700 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 790 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 792 - niwa w Maksymowym Gaju
- pole - 847 - niwa Na Bojkowym
- pole - 891 - niwa Na Huńkowym
- pole - 1065 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1123 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1251 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1349 - niwa Za Rop±
- pole - 1367 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1411 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1499 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1603 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 789 - niwa w Leskowym Hajku

Kozakiewicza Benedykta z domu nr 83:
- chałupa - 93
- ogród drugi - 94
- ogród - 93

Krzywego Tomka z domu nr 96:
- chałupa przy pasiece pańskiej - 1419 - niwa Na Toustym
- ogród przy pasiece pańskiej - 1420 - niwa Na Toustym
- ogród drugi przy pasiece pańskiej - 1421 - niwa Na Toustym
- sadek przy pasiece pańskiej - 1422 - niwa Na Toustym

Kuliny Piotra z domu nr 4:
- chałupa - 285
- ogród - 286

Lichoty Franka z domu nr 63:
- chałupa - 47
- ogród - 48
- pole - 510 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 603 - niwa od Serwirów
- pole - 684 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 769 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 853 - niwa gromadzka przy Huńkowych Łozkach
- pole - 900 - niwa Na Huńkowym
- pole - 956 - pola za Krypinem
- pole - 1004 - niwa Hruszeczki
- pole - 1080 - niwa Dziekciarka
- pole - 1104 - niwa Dziekciarka
- pole - 1265 - niwa Na Trusowej Górze
- pole - 1341 - niwa Za Rop±
- pole - 1474 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1487 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1616 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 921 - niwa Na Dyduchowym

Lisowca Wasyla z domu nr 103:
- chałupa - 1463 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- ogród - 1462 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- ogród drugi - 1464 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1465 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- sianożęć - 1466 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan

Lucychy wdowy z domu nr 78:
- ogród - 40

Łuciowego Fedka z domu nr 29:
- chałupa - 192
- ogród - 193
- pole - 323 - sady na Górze
- pole - 333 - pola w Temnym
- pole - 359 - pola w Temnym
- pole - 448 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 524 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 548 - niwa pod Switlikiem
- pole - 629 - niwa od Serwirów
- pole - 646 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 732 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 818 - niwa Na Mormolowym
- pole - 928 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 993 - niwa Hruszeczki
- pole - 1041 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1146 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1215 - niwa Na Berezowym
- pole - 1306 - niwa Za Rop±
- pole - 1521 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1578 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 365 - ł±ki ponad Górę w chrostach
- sianożęć - 374 - ł±ki ponad Górę w chrostach

Łuciowego Iwana z domu nr 30:
- chałupa - 158
- ogród - 159
- pole - 449 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 547 - niwa pod Switlikiem
- pole - 630 - niwa od Serwirów
- pole - 663 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 743 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 747 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 819 - niwa Na Mormolowym
- pole - 940 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 995 - niwa Hruszeczki
- pole - 1042 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1145 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1216 - niwa Na Berezowym
- pole - 1307 - niwa Za Rop±
- pole - 1520 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1580 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć między polami - 746 - pola pod Kucowym Chrestem

Łuciowego Wasyla z domu nr 30:
- pole - 332 - pola w Temnym

Maciejowskiego Krzysztofa z domu nr 19:
- chałupa - 5
- ogród - 7
- ogród drugi - 8

Macyka Romana (Macykowego Romana) z domu nr 22:
- chałupa - 212
- ogród - 213
- sad - 214
- pole - 340 - pola w Temnym
- pole - 351 - pola w Temnym
- pole - 441 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 556 - niwa pod Switlikiem
- pole - 622 - niwa od Serwirów
- pole - 639 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 739 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 811 - niwa Na Mormolowym
- pole - 976 - pola za Krypinem
- pole - 986 - niwa Hruszeczki
- pole - 1034 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1153 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1206 - niwa Na Berezowym
- pole - 1290 - niwa Za Rop±
- pole - 1298 - niwa Za Rop±
- pole - 1528 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1572 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 1175 - niwa Nieczajowska

Masztalirza Andrzejka z domu nr 95:
- chałupa - 1637 - Dębina
- ogród - 1638 - Dębina
- sad - 1639 - Dębina

Matulowej wdowy z domu nr 86:
- chałupa - 103
- ogród - 104

Mazura Wojciecha z domu nr 77:
- chałupa - 9
- ogród - 10

Mazura Wojtka z domu nr 77:
- chałupa - 25
- ogród - 26
(Być może ta sama osoba - dwa razy policzona?)

Miastkowskiego Macieja kowala z domu nr 115:
- chałupa - 99
- ogród - 100

Mielniczki wdowy z domu nr 90:
- chałupa - 116
- ogród - 117
- ogród drugi zbożem zasiewany - 118
- pole - 1629 - niwa Na Bębnie
- sianożęć - 119
Jako należ±ce do tego samego numeru domu 90 (więc pewnie w posiadaniu wdowy Mielniczki, choć nie zostało to zapisane wprost):
- młyn - 120
- Stawek Krzywego
(wspomniana Mielniczka to niekoniecznie nazwisko, to słowo mogło też być przydomkiem oznaczaj±cym żon± młynarza / młynarkę)

Mormola Michała z domu nr 33:
- chałupa - 147
- ogród - 148
- ogród drugi - 150
- sad - 149
- sad - 305 - sady na Górze
- pole - 328 - pola w Temnym
- pole - 453 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 478 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 544 - pola na Robaczkowej Sianożęci
- pole - 632 - niwa od Serwirów
- pole - 647 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 656 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 725 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 783 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 785 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 823 - niwa Na Mormolowym
- pole - 944 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 1045 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1048 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1140 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1220 - niwa Na Berezowym
- pole - 1311 - niwa Za Rop±
- pole - 1396 - niwa Pod Bałaszówk±
- pole - 1516 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1584 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 366 - ł±ki ponad Górę w chrostach
- sianożęć - 403 - ł±ki ponad Górę w chrostach

Mormola Wasyla z domu nr 21:
- chałupa - 315 - sady na Górze
- sad - 316 - sady na Górze

Muzyki Jędrzeja z domu nr 61:
- chałupa - 16
- ogród - 17

Nahornego Jacka z domu nr 27:
- chałupa - 155
- ogród - 156
- pole - 157
- pole - 331 - pola w Temnym
- pole - 358 - pola w Temnym
- pole - 447 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 631 - niwa od Serwirów
- pole - 662 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 729 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 778 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 820 - niwa Na Mormolowym
- pole - 941 - niwa Na Dyduchowym
- pole - 994 - niwa Hruszeczki
- pole - 1043 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1144 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1217 - niwa Na Berezowym
- pole - 1308 - niwa Za Rop±
- pole - 1519 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1581 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 363 - ł±ki ponad Górę w chrostach
- sianożęć - 375 - ł±ki ponad Górę w chrostach

Niemielowskiego Demka (Nemirowskiego, Nemirowego) z domu nr 3:
- chałupa - 277
- ogród - 278
- sad - 1167 - niwa Nieczajowska
- pole - 429 - pola pod Nowym Gajem
- pole - 565 - niwa pod Switlikiem
- pole - 612 - niwa od Serwirów
- pole - 672 - niwa na Dowhich Horach zwana Pola Gromadzkie
- pole - 750 - pola pod Kucowym Chrestem
- pole - 775 - niwa w Leskowym Hajku
- pole - 916 - niwa Na Huńkowym
- pole - 917 - niwa Na Huńkowym
- pole - 965 - pola za Krypinem
- pole - 1013 - niwa Hruszeczki
- pole - 1072 - niwa na Górze Maćkowej
- pole - 1134 - niwa Na Wyhonach
- pole - 1198 - niwa Na Berezowym
- pole - 1292 - niwa Za Rop±
- pole - 1350 - niwa Za Rop±
- pole - 1435 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1545 - niwa Za Rzeczk± od Łopuszan
- pole - 1558 - niwa Za Wergielasem
- sianożęć - 394 - ł±ki ponad Górę w chrostachCzę¶ć druga z nazwiskami od Ogrodnik do Zwarycz jest tutaj