Krzewiciele oświaty z Olejowa cz.3
Dodane przez Remek dnia Maja 23 2010 02:40:35


[źródło: Szkoła. Tygodnik pedagogiczny. Organ Towarzystwa Pedagogicznego. Rok VIII. Nr 28. We Lwowie 10. lipca 1875. Zachowano oryginalną pisownię]


Ze Złoczowskiego.

Kółko pedagogiczne olejowskie obchodziło dnia 27 czerwca r. b. uroczystość imienin swego przewodniczącego ks. Władysława Drozdowskiego w uznaniu jego gorliwej i skutecznej działalności w sprawie ludowego szkolnictwa; jest bowiem nadzorcą 7 szkół i przewodniczy w Radzie szkolnej miejscowej i w Kółku pedag. z godną naśladowania ofiarnością i miłością prawdziwie chrześciańską.

O godzinie 11tej przed południem rozpoczęła się uroczystość w kościele mszą śpiewaną według obrządku greckiego przez ks. Szydłowskiego, nauczyciela ludowego z Łopuszan, z towarzyszeniem chóru złożonego z samych nauczycieli ludowych w obecności dziatek z 3 szkół ludowych.

Po nabożeństwie ustawione przed plebanią w półkole dziatki zaśpiewały ks. solenizantowi "Mnohaja lita"; dwoje dziatek złożyło mu ustne i pisemne życzenia w imieniu wszystkich, a uczennice olejowskie wręczyły mu na wiązanie wyhaftowaną własną ręką komżę.

Po ugoszczeniu dziatek ks. solenizant przyjął obiadem Kółko pedagogiczne z 25 członków złożone i przezacnych gości, między nimi p. Sąsiedzkiego, inspektora okręgowego, i Dr. Ciesielskiego, profesora uniwersytetu lwowskiego, którzy swoją obecnością hołd zasłudze oddali. Toasty wznoszone na cześć ludzi dobrej woli z głębi wdzięcznych serc pochodzące i wymownemi usty wygłoszone, utrzymywały całe zgromadzenie w nieprzerwanem rozrzewnieniu i uniesieniu.

Po obiedzie całe zgromadzenie udało się do szkoły na posiedzenie Kółka pedagogicznego, na którem po przemowie ks. Drozdowskiego dziękczynnej i nauczycieli do gorliwego działania zagrzewającej,

1. Dr. Ciesielski zaszczycił Kółko odczytem "ze świata roślinnego".

2. P. J. Kokurewicz ciągnąc dalej rzecz "o rolnictwie" miał odczyt "o barbarzyńskiem obchodzeniu się rolników ze zwierzętami gospodarskiemi, któremu szkoła ludowa tamę położyć winna".

3. P. Niuńkiewicz miał wykład "o cieple".

Przy tej sposobności wręczony został ks. Drozdowskiemu ze strony Towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego medal srebrny za racyonalny chów bydła rogatego.

Na trzeci dzień t. j. 29 czerwca nastąpiła druga uroczystość niemniej świetna w swoim rodzaju.

Wydział olejowski oddziału galic. Stowarzyszenia pszczelniczo - ogrodniczego otrzymawszy w darze od W. Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego 10 dukatów na cele pszczelniczo - ogrodnicze przeznaczył je na premie dla dwóch włościan odznaczających się racyonalnem prowadzeniem pasieki lub sadu.

Jeden z nich, Jan Kurek, gospodarz z Wicynia pow. złoczowskiego, przybył z dwoma młodymi włościanami i z p. Klemensem Szafrańskim, nauczycielem z Dunajowa, do Olejowa na wezwanie wydziału, który mu po stosownej przemowie i po odczytaniu wielce pochlebnych świadectw, wręczył 5 dukatów uroczyście w przytomności znakomitych pszczelarzy i wielu włościan.

Drugi premiant, Bazyli Świszcz, gospodarz z Kropiwnika nowego pow. drohobyckiego, nie mógł się stawić na wezwanie wydziału.

Jeżeli o tej uroczystości donoszę w czasopiśmie szkolnictwu poświęconem, to dlatego, że oba premianci swe wyższe wykształcenie winni szkole ludowej. Jan Kurek mianowicie winien je p. Klemensowi Szafrańskiemu, który przez lat 14 był nauczycielem ludowym w Wicyniu, a że jego praca była staranną i wdzięczną, widać było z całego ułożenia trzech uczniów jego, którzy do Olejowa przybyli.

Ks. Turkuł, proboszcz z Dunajowa, którego zdania o Janie Kurku wydział zasięgał, tak się o nim wyraża:

"Jestto człowiek młody, w sile wieku, żonaty, urody pięknej, od najranniejszej młodości wódki nie pijący, pracowity, religijny, wysoce moralny, szlachetny i zacny tak w uczuciach jak i w postępowaniu, żądny wiedzy. Prenumaruje "Chatę" i "Gazetę pszczelniczą", czytuje "Gwiadkę Cieszyńską" i "Bartnika postępowego" ; zamierza prowadzić według "Jasia Sadowskiego" sadownictwo rozumowe. On pierwszy zawiesił w swej chatce zegar ścienny i lampę naftową, w czem go sąsiedzi naśladują. Sam robi ule Dzierzonowskie i drugich robić je uczy, sam sobie zrobił miodarkę. Gdym w delegacyi zwiedzał jego pasiekę złożoną z 39 Dzierzonów i 33 pni prostych poprawnych, w części do jego ojczyma należących, przyjął mnie w chatce schludnej u stołu czystym obrusem nakrytego, chlebem białym pszennym dobrze upieczonym, masłem czysto zrobionem, miską miodu w krupkach i maliniakiem własnego sycenia. Przeniosłem się myślą w czasy piastowskie; zdawało mi się, żem nie w Wicyniu, ale w Kruszwicy, że to nie Kurek, tylko Piast stoi przedemną".....

Oto owoc sumiennej pracy nauczyciela ludowego. Daj Boże tak wszędzie!
[źródło: Szkoła. Tygodnik pedagogiczny. Organ Towarzystwa Pedagogicznego. Rok VIII. Nr 42. We Lwowie 17. października 1875. Zachowano oryginalną pisownię]


Trzecie posiedzenie kółka pedagogicznego olejowskiego odbyło się dnia 16. września r. b. w Olejowie.

P. Józef Kokurewicz miał odczyt: "o pożytkach z odczytów kółka pedagogicznego".

Ks. Władysław Drozdowski zachęcał pp. nauczycieli, aby udzielali dziatwie w szkole rysunków, rozdzielił wzory, wskazał na licho stawiane budynki włościańskie, które wyglądają jakby się waliły i na zdrowie włościan zły wpływ wywierają; udzielanie rysunków w szkole może z czasem zmienić teraźniejszą postać budynków.

P. Józef Kokurewicz miał odczytu ciąg dalszy: "o rolnictwie", "o chowie krów mlecznych, o pożytku i karmie".

Ks. Władysław Drozdowski miał odczyt: "o upadku rolnictwa w kraju naszym".

P. Józef Kokurewicz miał odczyt: "o udzielaniu rachunków dziesiętnych, łącznie z geometryą".

We wszystkich odczytach żywy udział brali pp. nauczyciele.
[źródło: Szkoła. Tygodnik pedagogiczny. Organ Towarzystwa Pedagogicznego. Rok VIII. Nr 48. We Lwowie 27. listopada 1875. Zachowano oryginalną pisownię]


Dnia 14. października r. b. odbyło się w Olejowie 4te posiedzenie w 2gim roku istnienia kółka olejowskiego. Członków obecnych było 13.

1. P. Piotr Murzyn miał wstępny odczyt o racyonalnem pszczelnictwie, zachęcając członków do zakładania pasiek i do zaprowadzenia nauki pszczelnictwa w szkołach ludowych.

2. P. J. Kokurewicz odczytał artykuł z Nr. 5. "Gazety pszczelniczej" na r. 1875 pod tytułem: "Nauczyciele ludowi a pszczelnictwo".

3. Tenże rozpoczął wykładać geometryą z zastosowaniem jej do szkół ludowych i wskazał, na czem się zasadza system liczb dziesiętny.

P. Modest Wojnarowski, dyrektor olejowskiego oddziału Towarzystwa pszczelniczo -ogrodniczego był obecnym na tem posiedzeniu i przyrzekł swą obecność na wszystkie posiedzenia, na których rzecz będzie o pszczelnictwie racyonalnem, aby dawać żądane objaśnienia.
[źródło: Szkoła. Tygodnik pedagogiczny. Organ Towarzystwa Pedagogicznego. Rok VIII. Nr 52. We Lwowie 25. grudnia 1875. Zachowano oryginalną pisownię]


Kółko pedagogiczne olejowskie odbyło dnia 11. listopada piąte posiedzenie w obecności 12 członków.

P. Józef Kokurewicz wykładał dalszy ciąg geometryi a mianowicie: wyłożył jasno co są linie pionowe, poziome, równoległe i nierównoległe z zastosowaniem takowych do gospodarstwa, następnie pouczył jak długość linii przenieść na papier, jakie są kąty i ich wymierzenie.

Pan Piotr Murzyn miał wykład z pszczelnictwa "o ulu" uzmysłowiony okazem ula ramkowego. W wykładzie tym wiele objaśniał p. Wojnarowski Modest, dyrektor pszczelnictwa i na prośbę wszystkich członków przyrzekł zimową porą teoretycznie na posiedzeniach kółka, a wiosenną i letnią praktycznie w wycieczkach do pasiek pomagać w dalszym ciągu wykładów p. Murzynowi.

Dnia 7. grudnia odbyło się szóste posiedzenie tegoż kółka w obecności 13 członków.

Po odczytaniu protokołu z poprzedniego posiedzenia na wniosek p. Andrzeja Sikory przystąpili pp. nauczyciele do tablicy i ułożyli wymiar godzin dla każdego oddziału klasy I., II., III. do udzielania nauk w szkołach ludowych.

P. Józef Kokurewicz wykładał dalszy ciąg geometryi "o trójkątach."

P. Alfons Starzeński miał odczyt, "jak dalece w szkółkach ludowych ma się dzieciom udzielać nauki gramatyki.

P. Józef Kokurewicz miał wykład o samogłoskach i 8 konjugacyach czasowników.

Biblioteka kółka ma 284 dzieł.

Następne posiedzenie odbędzie się 13. stycznia 1876 w Harbuzowie.
[źródło: Szkoła. Tygodnik pedagogiczny. Organ Towarzystwa Pedagogicznego. Rok IX. Nr 5. We Lwowie 29. stycznia 1876. Zachowano oryginalną pisownię]


Kółko pedagog. olejowskie odbyło 7me posiedzenie w Harbuzowie dnia 13. stycznia w obecności 9ciu członków i kilku włościan. Przewod.[niczący] ks. Wład. Drozdowski miał odczyt: "Jakie są przymioty dobrego nauczyciela". P. Piotr Murzyn miał anatomiczny wykład o pszczole (z Bartnika). Ks. Drozdowski rozbierał następnie niektóre kwestye z pszczelnictwa, a wkońcu zastanawiał się, jak ma postąpić nauczyciel z uczniem krnąbrnym. Członkowie w rozprawach brali czynny udział.
[źródło: Szkoła. Tygodnik pedagogiczny. Organ Towarzystwa Pedagogicznego. Rok IX. Nr 19. We Lwowie 6. maja 1876. Zachowano oryginalną pisownię]


Dnia 19. marca odbyło się posiedzenie kółka ped.[agogicznego] olejowskiego w Olejowie w obecności 18stu członków.

Przed otwarciem posiedzenia zebrani członkowie udali się do obory wiel. ks. przewodniczącego Drozdowskiego, aby zobaczyć wzorową hodowlę krów rasowych. Po otwarciu posiedzenia p. Józef Kokurewicz podniósł zasługi kółka olejowskiego. P. Zygmunt Kaczorowski, nauczyciel z Jarosławiec, miał wykład o najłatwiejszym przeprowadzeniu z dziećmi w Iszej klasie liczb od 1 do 20. P. Józef Kokurewicz miał odczyt: "jakim sposobem pomnażać i ulepszać można nawóz w gnojowniach". P. Józef Kokurewicz wyjaśnił artykuł: "Pomoc właściwa" umieszczony w nr. 4. "Bartnika postępowego", przytem zachęcał pp. nauczycieli, aby zapisywali się do Towarzystwa pszczelniczo - sadowiczo - ogrodniczego.

Nakoniec na przypomnienie wiel. ks. Drozdowskiego postanowiono przesłać drogą telegraficzną inspekt. p. Sąsiedzkiemu, odznaczającemu się nadzwyczajną gorliwością około szkół swojego okręgu, życzenia w dzień jego imienin 19. marca.
[źródło: Szkoła. Tygodnik pedagogiczny. Organ Towarzystwa Pedagogicznego. Rok IX. Nr 40. We Lwowie 30. września 1876. Zachowano oryginalną pisownię]


Członkowie kółka pedagogicznego olejowskiego w liczbie ośmnastu, pragnąc objawić wdzięczność swemu przewodniczącemu, ks. Władysławowi Drozdowskiemu, za gorliwe zajmowanie się podniesieniem oświaty ludu i rozwojem szkół, zebrali się dnia 27 czerwca r. b. w dniu Jego imienin, w Olejowie, raz dla złożenia życzeń, a powtóre dla odbycia posiedzenia kółka.

O godzinie 10tej nauczyciele i dziatwa ze szkoły Olejowskiej, Harbuzowskiej i Bzowickiej udali się do kościoła dla pomodlenia się o zdrowie i długie życie swego opiekuna; po mszy św, dziatwa szkolna składała swe życzenia rymem i prozą; w imieniu zaś członków kółka, wniósł toast w czasie obiadu p. Józef Kokurewicz za zdrowie i pomyślność solenizanta, a członkowie kółka odśpiewali trzykrotnie: "Mnohaja lita".

Po obiedzie, zagaił posiedzenie przewodniczący kółka, ks. Władysława Drozdowski, przemową, zachęcającą nauczycieli do pracy około dziatwy pieczy ich powierzonej. Następnie p. Józef Kokurewicz miał odczyt "o rolnictwie", w którym wykazał korzyść z racyonalnego chowu krów. W drugim odczycie przedstawił konieczność przygotowywania się nauczycieli przed godzinami szkolnemi z przedmiotów, które mają wykładać dziatwie w szkole, a także zachęcał wszystkich do uczenia się pszczelnictwa, z którego wielkie osiąga się korzyści. W trzecim odczycie, zaczynającym się od zdania Sokratesa: "ja tyle wiem, że nic nie wiem", skrytykował zarozumiałość człowieka, która jest wielką wadą w społeczeństwie ludzkiem. W końcu p. Modest Wojnarowski i ks. Mikołaj Nazarowicz pouczyli zebranych członków o składzie i warunkach dobrego ula towarzystwa, na wystawionych dwóch ulach przez p. Sikorę.
[źródło: Szkoła. Tygodnik pedagogiczny. Organ Towarzystwa Pedagogicznego. Rok IX. Nr 46. We Lwowie 11. listopada 1876. Zachowano oryginalną pisownię]


Trzecie posiedzenie kółka pedagogicznego olejowskiego odbyło się dnia 7 września w Olejowie przy obecności 10ciu członków.

Przewodniczący kółka, ks. W ł. Drozdowski, po otwarciu posiedzenia o godzinie 3ciej po południu, miał odczyt "o duszy"; potem wykazał, biorąc na uwagę odbywające się właśnie wybory do sejmu, że zadaniem nauczycieli nie jest polityka, lecz umoralnienie, ucywilizowanie i uobyczajenie dziatwy i ludu.

Następnie wszczęła się dyskusya nad pytaniami podanemi do rozwiązania nauczycielom przez okręgową radę szkolną: 1) "Jakich zasad ma nauczyciel przestrzegać, aby dziatwę szkolną w należytej karności utrzymać?" P. Zomer podał za zasadę: regularne uczęszczanie księży na katechizacyą dziatwy szkolnej, którzy i powagą kapłańską i słowem przemówionem stokroć więcej podziałać mogą na karność dziatwy, niż przykład i słowo nauczyciela. P. J. Kokurewicz na powyższe pytania wykazał w odczycie, że karność w szkole zawisła od samego tylko nauczyciela, albowiem gdzie nauczyciel święcie wypełnia swój obowiązek, tam i karność pomiędzy dziatwą zachowywaną bywa. P. Andrzej Sikora zgadza się ze zdaniem p. J. Kokurewicza, nadto nadmienia, że panowie nauczyciele widocznie niedbają o karność dziatwy, bo sami lekceważą swoje obowiązki, czego dowodem jest tak rzadkie uczęszczanie na posiedzenia kółek, na których mogliby się pouczyć wiele pożytecznego.

P. J. Kokurewicz na 2gie pytanie: "Jakie czytanki dziatwie szkolnej i jakie podręczniki nauczycielom mogą służyć do łatwego uzmysłowienia nauki?" - wykazał, że najkorzystniej byłoby, gdyby innych czytanek używano w szkołach ludowych miejskich, a innych w wiejskich. Taksamo i podręczniki inne powinny być dla miast, a inne dla wsi. W końcu p. J. Kokurewicz miał odczyt "o rolnictwie".

Następne posiedzenie uchwalone zostało na dzień 26 września, a że nikt z członków z przyczyny niepogody na oznaczony dzień nie przybył, więc posiedzenie zostało odroczone do dnia 2 listopada.
[źródło: Szkoła. Tygodnik pedagogiczny. Organ Towarzystwa Pedagogicznego. Rok X. Nr 2. We Lwowie 13. stycznia 1877. Zachowano oryginalną pisownię]


Dnia 30 listopada z. r. odbyło się 5te posiedzenie kółka pedagog. olejowskiego w Olejowie, w obecności 21 członków.

Ks. Drozdowski miał odczyt "o wpływie religii na moralność". P. Józef Kokurewicz, wziąwszy za temat do swego odczytu przysłowie: "Pomóż sam sobie człowiecze, a Bóg ci dopomoże", dowiódł, że wszystko, na co ludzie narzekają, jest winą ich samych; zaradzić zaś temu może tylko wspólne i mądre działanie stanu duchownego, nauczycielskiego i rolniczego. Po skończonym odczycie wszczęła się dyskusya, w której zabierali głos: p. Preyzner, wykazując, że nauka niedzielna, wtedy tylko przyniesie wielką korzyść, gdy za przedmiot będą się brały fakta z życia codziennego; p. Pietryszyn nadto podał projekt, aby z przyczyny braku praktycznych podręczników do udzielania nauki powtarzającej dzieciom, członkowie kółka postarali się o napisanie takowych. P. J. Kokurewicz na prośbę członków oznajmił, że będzie się starał wydać niektóre pisemka ludowe.

Następnie rozbierano pytanie: "Jak chronić drzewa owocowe od zmarznięcia?" - na które p. Padlewski, obywatel z Perepelnik odpowiedział, praktyczne dając wskazówki. P. Józef Kokurewicz miał wykład z matematyki o mnożeniu i dzieleniu liczb dziesiętnych. Na pytanie: "Jak wytępić bazniki?", dał objaśnienie także p. Padlewski. Odpowiadając na pytanie: "Jak wpłynąć, aby dziatwa chętnie do szkoły uczęszczała?", p. Sikora kładzie warunek, aby nauczyciel pierwszym był przed nauką w szkole. P. Murzyn utrzymuje, że jeżeli nauczyciel żyje w przykładnej zgodzie z księdzem, rodzicami dziatwy i naczelnikiem gminy, ci chętnie wpłyną na regularne uczęszczanie dzieci do szkoły. P. Preyzner poleca sposób zachęcania tem, co dzieci najwięcej zajmuje, np. muzyką, śpiewem, ręcznemi robotami itp. P. Carnelli żąda, aby nauczyciel łagodnością, i uprzejmością dzieci sobie zjednał.
[źródło: Szkoła. Tygodnik pedagogiczny. Organ Towarzystwa Pedagogicznego. Rok X. Nr 16. We Lwowie 21. kwietnia 1877. Zachowano oryginalną pisownię]


VI. Posiedzenie kółka pedagogicznego odbyło się w Olejowie dnia 31 grudnia z. r. przy udziale 15stu członków. Po zagajeniu posiedzenia przystąpiono do odczytania protokołu z poprzedniego posiedzenia, poczem wykładał p. Murzyn "jakie korzyści przynosi pszczelnictwo dla społeczności". W końcu p. Józef Kokurewicz miał wykład "o obrocie ziemi około swej osi i słońca, o obrocie księżyca około ziemi i słońca", nadto pokazał na telluryum(*) pory roku, zmiany księżyca, zaćmienia słońca i księżyca. Następne posiedzenie uchwalono na dzień 18 marca b. r.

VII. Posiedzenie kółka pedagogicznego odbyło się w Olejowie dnia 18 marca b. r. przy udziale 19stu członków. Po zagajeniu posiedzenia przystąpiono do odczytania protokołu z poprzedniego posiedzenia. Poczem z powodu imienin W. Pana inspektora Józefa Sąsiedzkiego męża niezmordowanej pracy i oddanego świętemu swemu obowiązkowi, podnieśli zgromadzeni okrzyk na cześć Jego: "Niech żyje" i zaśpiewali: "Mnohaja lita", a ksiądz przewodniczący w imieniu zebranych telegrafem przesłał szczere życzenia. Również W. Panu Kokurewiczowi Józefowi za pracę Jego dla dobra kółka, które wspiera wiedzą, nauką i przykładem, wyrazili członkowie najserdeczniejsze życzenia wszelkich pomyślności.

Pan Padlewski wykładał nową metodę rozmnażania drzew owocowych i leśnych przez zrazy, za pomocą której, drzewa i krzewy w sposób bardzo łatwy i pewny w wielkiej ilości dadzą się rozmnażać, wedle Ostkopfa, wynalazcy tej metody. P. Józef Kokurewicz miał odczyt: jak konieczne i niezbędnie potrzebne jest wychowanie dziewcząt po szkołach ludowych, aby były zacnemi gospodyniami, obywatelkami kraju i dobremi matkami. Z ortografii p. J. Kokurewicz pouczał prócz tego, kiedy mamy pisać ą i ę, a nakoniec objaśnił regułę procentową. Nareszcie nastąpiły rozprawy nad pytaniami ze skrzynki pytań. Następne posiedzenie uchwalono na dzień 26 kwietnia b. r.


* (tellurium - szkolna pomoc naukowa, ruchomy model układu Słońce - Ziemia - Księżyc)
[źródło: Szkoła. Tygodnik pedagogiczny. Organ Towarzystwa Pedagogicznego. Rok XI. Nr 15. We Lwowie 13. kwietnia 1878. Zachowano oryginalną pisownię]


Dnia 17 marca b. r. odbyło się w Olejowie posiedzenie olejowskiego kółka pedagog. w obecności 20 członków.

P. J. Kokurewicz miał rzecz, jak się w szkole ludowej wszelka nauka ma odnosić do chrześciańskiej miłości Boga i bliźniego. P. T. Janusiewicz odczytał gruntowne opracowanie ustępu z Iszej książki do czytania pod tyt.: "Woda". P. Kokurewicz ciągnął dalej wykład pisowni polskiej. P. F. Sommerowa, zastanawiając się nad wychowaniem kobiet, objawiła życzenie, aby je także do różnych specyalnych zawodów wykształcano. Żywa nad tym przedmiotem dyskusya wyjaśniła, że chcąc przyszłe pokolenie wiejskie przywieść do oświaty, przedewszystkiem wychowywać należy dobre matki i gospodynie.

P. A. Sikora, podnosząc znakomite korzyści, jakie nauczyciele ludowi z wykładu profesora dr. Ciesielskiego o pszczelnictwie podczas walnego zgromadzenia Towarzystwa pedagogicznego w Tarnopolu odnieśli, objawił w imieniu olejowskiego kółka pedagogicznego życzenie, aby Zarząd Towarzystwa pedagogicznego profesora dr. Ciesielskiego na walne zgromadzenie w Nowym Sącza odbyć się mające zaprosił. Zgromadzenie przyklasnąwszy z całego serca temu życzeniu, wyraziło nadzieję, że Zarząd Towarzystwa pedagogicznego albo oddział Nowo-Sądecki postara się o to, aby i nauczyciele w zachodniej Galicyi ze znakomitego wykładu profesora dr. Ciesielskiego korzystać mogli.

Przyszłe posiedzenie olejowskiego kółka pedagogicznego odbędzie się dnia 2 maja w Załoźcach.
[źródło: Szkoła. Tygodnik pedagogiczny. Organ Towarzystwa Pedagogicznego. Rok XI. Nr 19. We Lwowie 11. maja 1878. Zachowano oryginalną pisownię]


Dnia 2 maja b. r. odbyło się w Załoścach posiedzenie olejowskiego kółka pedagogicznego w obecności 17stu członków. P, J. Kokurewicz miał odczyt: "O uprzedzeniach przeciw szkołom ludowym pospolitym i wydziałowym". P. Sommerowa podniosła trudności, z jakiemi nauczyciel wiejski w jednoklasowej szkole ma do walczenia, chcąc młodzieży wiejskiej a szczególnie dziewczętom dać odpowiednie ich przeznaczeniu wykształcenie. Po dorocznym wyborze zarządu kółka, które istniejąc od r. 1874 coraz świetniej się rozwija, ciągnął p. Kokurewicz dalej wykład pisowni polskiej i zakończył posiedzenie odczytaniem gawędy Syrokomli pod tytułem: "Szkoła wiejska".

Następne posiedzenie kółka pedagogicznego olejowskiego odbędzie się dnia 30 maja b. r. w Nuszczu.
[źródło: Szkoła. Tygodnik pedagogiczny. Organ Towarzystwa Pedagogicznego. Rok XI. Nr 25. We Lwowie 22. czerwca 1878. Zachowano oryginalną pisownię]


Dnia 30 maja b. r. odbyło się w Nuszczu posiedzenie olejowskiego kółka pedagogicznego w obecności 23 członków. P. J. Kokurewicz podniósł zaniedbanie ludu wiejskiego pod względem higienicznym, któremu szkoły ludowe tamę położyć winny. P. J. Preyzner, wziąwszy sobie za temat słowa modlitwy Pańskiej: "Przyjdź królestwo Twoje", położył w pięknym odczycie nacisk na moralne wychowanie dziatwy wiejskiej, które przy tegoczesnych dążnościach materyalistycznych z pierwszego planu zejść nie powinno. W końcu p. T. Janusiewicz miał odczyt "o napadzie pszczół", po którym nastąpiła żywa dyskusya.

Przyszłe posiedzenie odbędzie się w Olejowie dnia 27 czerwca w samo południe.
[źródło: Szkoła. Tygodnik pedagogiczny. Organ Towarzystwa Pedagogicznego. Rok XI. Nr 28. We Lwowie 13. lipca 1878. Zachowano oryginalną pisownię]


Jak każde żywotne Towarzystwo urządza od czasu do czasu uroczyste zjazdy, tak i olejowskie kółko pedagogiczne obchodziło uroczyście koniec piątego roku swego istnienia w d. 27 czerwca b. r, jako w dniu imienin swego przewodniczącego, ks. Władysława Drozdowskiego, w obecności 24 członków.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele solenną mszą, odśpiewaną według rytuału gr. kat. przez członków kółka, na której obecną była dziatwa z trzech szkół pobliskich, odprawiająca w tym dniu majówkę. Na Plebanii złożyły naprzód te trzy szkoły, przez swych reprezentantów, bardzo pięknie wygłoszone i napisane życzenia solenizantowi, jako gorliwemu przewodniczącem Rady szkolnej miejscowej, poczem bardzo gościnnie uraczone i obdarowane zostały. Następnie sprowadzony fotograf odfotografował całą, szkołę olejowską, a po niej kółko pedagogiczne olejowskie. Przy sutym objedzie u czcigodnego solenizanta serdeczne i wielce wymowne toasty dały niekłamany wyraz najszczerszej wdzięczności solenizantowi, i w ogóle ludziom dobrej woli za obywatelskie poświęcenie się dla dobra ogólnego. Po obiedzie okazał ks. Nazarewicz ul słomiany, i wykazał zalety jego, a p. J. Kokurewicz miał odczyt o jedności społecznej, której wyrazem każda szkoła być winna.

Uroczystość zakończoną została przez sześciu uczniów szkoły olejowskiej bardzo udatnem przedstawieniem obrazka scenicznego na temat: "Tylko przemysł i praca z biedy wyprowadza". Goście opuścili gościnne solenizanta progi z uroczystym nastrojem ducha.