Moniłówka w starych księgach adresowych i skorowidzach
Dodane przez Remek dnia Kwiecień 28 2007 17:34:56

Moniłówka
w starych księgach adresowych i skorowidzach.

Informacje o Moniłówce przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1909 i ogólnopolskich z lat 1921 - 1933.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Moniłówka, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Parafia:
Jarosławice grecko-katolicka

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Zborów, 2 1/2 mili

Właściciel posiadłości tabularnej:
Michał hr Starzeński1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej]

Moniłówka, wieś
Urząd powiatowy: Złoczów
Urząd pocztowy: Zborów
Parafia
rzym. kat.: - (brak)
gr. kat.: Jarosławice
Ludność według popisu z roku 1857: 451

Grunty orne
większej własności: 241
mniejszej własności: 773
Łąki i ogrody
większej własności: 9
mniejszej własności: 62
Pastwiska
większej własności: 2
mniejszej własności: 42
Lasy:
większej własności: 48
mniejszej własności: - (brak)
OGÓŁEM: 1177 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Kazimierz hr. Wodzicki1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Moniłówka, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Złoczów

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Zborów

Urząd parafialny:
Olejów łaciński, Jarosławice grecki

Urząd pocztowy:
Zborów

[W opublikowanych na końcu skorowidza zmianach zaszłych w czasie druku Moniłówka należała już do nowopowstałego urzędu pocztowego w Olejowie].

Ludność według spisu z roku 1870:
480 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 241
mniejszej własności: 773

Łąki i ogrody
większej własności: 9
mniejszej własności: 62

Pastwiska
większej własności: 2
mniejszej własności: 42

Lasy:
większej własności: 48
mniejszej własności: - (brak)

Imię i nazwisko właściciela:
Kazimierz hr. Wodzicki1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Moniłówka

Właściciel tabularny:
Kazimierz hr. Wodzicki

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
Olejów 6,5 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Zborów 8,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Olejów, grecka Jarosławice

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów 40

Karczmy: 1

POWIERZCHNIA:

Role:
160 morgów 542 sążnie

Łąki:
3 morgi 581 sążni

Ogrody:
720 sążni

Pastwiska:
- (brak)

Lasy:
16 morgów 1050 sążni

Stawy, moczary:
- (brak)

Nieużytki:
2 morgi 440 sążni

Parcele budowlane:
45 sążni

Ogółem:
183 morgi 178 sążni

Podatek:

gruntowy:
68 złotych reńskich 39 centów

domowy:
1 złoty reński 70 centów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Moniłówka, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urzęda parafialne:
łaciński Olejów i grecki Jarosławice (w oryg. błędnie "Jarosławiec")

Urząd pocztowy:
Olejów

Urząd telegraficzny:
Zborów

Odległość od urzędu
pocztowego 6,5
telegraficznego 8,0

Ludność według spisu z roku 1890:
708

Właściciel tabularny:
hr. Aleksander Wodzicki1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Moniłówka, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Olejów, grecki Jarosławice

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 7,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 7,0

Ludność:
779

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr Wodzicki1905

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem". Kraków 1905, nakładem Wydziału Krajowego]

Nazwa ciała tabularnego:
Moniłówka

Właściciel tabularny:
Wodzicki hr. Aleksander i Marya

Poczta i odległość w kilometrach:
Olejów 7,0

Telegraf i odległość w kilometrach:
Olejów 7,0

Parafia łać. gr.
łacińska Olejów, grecka Jarosławice

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego:
Złoczów 40

POWIERZCHNIA:

Role:
79 hektarów, 22 ary, 51 m2

Łąki:
1 hektar, 62 ary, 21 m2

Ogrody:
25 arów, 90 m2

Pastwiska:
- (brak)

Połoniny:
- (brak)

Lasy:
- (brak)

Jeziora, moczary i stawy:
- (brak)

Grunta podbudowlane:
1 ar, 62 m2

Nieurodzajne:
98 arów, 55 m2

Inne od podatku wolne:
- (brak)

RAZEM:
82 hektary, 10 arów, 79 m2

Państwowy podatek bez potrąceń:

gruntowy:
131 koron, 45 grajcarów

domowo-klasowy:
- (brak)1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Moniłówka, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Zborów

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Olejów, grecki Jarosławice

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 7,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 7,0

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr Wodzicki1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Moniłówka

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 162
inne zamieszkałe: 2

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 791
Mężczyzn: 388
Kobiet: 403

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 73
grecko-katolickiego: 715
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 3
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 134
rusińską: 657
niemiecką: -
żydowską: -
inną: -
niewiadomą: -1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Moniłówka. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Zborów, sąd okręgowy Złoczów, 791 mieszkańców.
Kolej, poczta, telegraf i telefon w w odległym o 8 km Zborowie. Parafia grekokatolicka.

Młyny:
Charkowy Michał (wodn.) (1926) /Markowy ?/
Markowy Michał (wodn.) (1928-30)

Tytoniowe wyroby:
Ejzenberg M. (1926-30)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej]

Miejscowość: Moniłówka, wieś

Gmina: Moniłówka

Powiat polityczny: Zborów

Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Zborów

Stacja kolejowa z odległością km.: Zborów 8

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km: Zborów-Złoczów 10

Sąd Grodzki: Zborów

Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne: rzymskokatolicki Olejów i grekokatolicki Jarosławice