Neterpińce w starych księgach adresowych i skorowidzach
Dodane przez Remek dnia Lipiec 13 2008 00:58:48

Neterpińce w starych księgach adresowych i skorowidzach.

(uaktualnione 13 stycznia 2010)
1855

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym. Z mapą według nowego podziału. Lwów. Nakładem Karola Wilda. Drukiem Kornela Pillera. 1855]


Nazwa miejscowości:
Neterpińce, wieś

Obwód:
Złoczów

Urząd powiatowy:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Załośce

Parafia:
Białogłowy grecko-katolicka

Urząd pocztowy, odległość w milach:
Załośce, 1 1/4 mili

Właściciel posiadłości tabularnej:
Wincenty Kossakowski1868

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem". Lwów 1868, z ces. król. galicyjskiej drukarni rządowej.]


Neterpińce, wieś

Urząd powiatowy: Złoczów
Urząd pocztowy: Załośce

Parafia
rzym. kat.: -
gr. kat.: Białogłowy

Ludność według popisu z roku 1857: 316

Grunty orne
większej własności: 52
mniejszej własności: 631

Łąki i ogrody
większej własności: 31
mniejszej własności: 47

Pastwiska
większej własności: 2
mniejszej własności: 68

Lasy:
większej własności: -
mniejszej własności: -

OGÓŁEM: 831 morgów niższo-austriackich

[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Właściciel tabularny: Wincenty Kossakowski1872

[źródło: "Przewodnik statystyczno topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W.X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według najświeższych skazówek urzędowych" ułożony i wydany przez Konrada Okszę Orzechowskiego Dyrektora c. k. Sądowych biór pomocniczych w Krakowie. Nakładem autora. W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 1872.]


Nazwa miejscowości:
Neterpińce, wieś

Starostwo, Urząd podatkowy i Rada powiatowa:
Złoczów

Dyrekcya obwodowa skarbu:
Brody

Sąd obwodowy:
Złoczów

Sąd powiatowy i Notaryat:
Załośce

Urząd parafialny:
Załośce łaciński, Białogłowy grecki

Urząd pocztowy:
Załośce

[W opublikowanych na końcu skorowidza zmianach zaszłych w czasie druku Neterpińce należały już do nowopowstałego urzędu pocztowego w Olejowie].

Ludność według spisu z roku 1870:
346 osób

POWIERZCHNIA w morgach niższo-austriackich:
[wg Wikipedii 1 morga dolnoaustriacka = 0,5755 ha]

Grunty orne
większej własności: 52
mniejszej własności: 631

Łąki i ogrody
większej własności: 81
mniejszej własności: 47

Pastwiska
większej własności: 2
mniejszej własności: 68

Lasy:
większej własności: -
mniejszej własności: -

Imię i nazwisko właściciela:
Kazimierz hr. Wodzicki1890

[źródło: "Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z wielkiem księstwem Krakowskiem. Na podstawie najnowszych materyałów urzędowych ułożył Prof. Dr. Tadeusz Pilat". Lwów 1890. Nakładem Autora. Z drukarni Wł. Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber)]

Ciało tabularne:
Neterpińce

Właściciel tabularny:
Spadkobiercy Kazimierza hr. Wodzickiego

Poczta i odległość stacyi w kilometrach:
Olejów 10,5 km

Telegraf i odległość stacyi w kilometrach:
Jezierna 14,0 km

Parafia łacińska grecka
łacińska Olejów, grecka Białogłowy

Starostwo, Rada powiatowa:
Złoczów

Sąd powiatowy, Notaryat i Urząd podatkowy:
Zborów

Sąd obwodowy, liczba wykazu hipotecznego:
Złoczów 19

Karczmy: 1

POWIERZCHNIA:

Role:
3 morgi 350 sążni

Łąki:
17 morgów 112 sążni

Ogrody:
1030 sążni

Pastwiska:
- (brak)

Lasy:
- (brak)

Stawy, moczary:
- (brak)

Nieużytki:
- (brak)

Parcele budowlane:
125 sążni

Ogółem:
20 morgów 1517 sążni

Podatek:

gruntowy:
12 złotych reńskich 92 centy

domowy:
3 złote reńskie 60 centów1897

[źródło: "Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem: Starostw. Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości, Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. Z najnowszą mapą Galicyi i Bukowiny". Ułożył Jan Bigo c. k. urzędnik poczty. Nakładem autora. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego" pod zarządem Franciszka Kattnera 1897.]

Nazwa miejscowości:
Neterpińce, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urzęda parafialne:
łaciński Olejów i grecki Białogłowy

Urząd pocztowy:
Olejów

Urząd telegraficzny:
Jezierna

Odległość od urzędu
pocztowego 10,5
telegraficznego 14,0

Ludność według spisu z roku 1890:
514

Właściciel tabularny:
hr. Aleksander Wodzicki1904

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Lwów 1904, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Neterpińce, wieś

Starostwo:
Złoczów

Sąd powiatowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Olejów, grecki Białogłowy

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 10,0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 10,0

Ludność:
585

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr Wodzicki1909

[źródło: "Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju" zestawił z dat urzędowych Jan Bigo c. k. star. kontroler poczty. Wydanie IV, Lwów 1909, nakładem autora.]

Nazwa miejscowości:
Neterpińce, wieś

Starostwo i Rada powiatowa:
Zborów

Sąd powiatowy i Urząd podatkowy:
Zborów

Urząd parafialny:
łaciński Olejów i grecki Białogłowy

Urząd pocztowy, odległość w kilometrach:
Olejów 6.0

Urząd telegraficzny, odległość w kilometrach:
Olejów 6.0

Właściciel posiadłości:
Aleksander hr. Wodzicki1921

[źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej", tom XV "Województwo Tarnopolskie". Warszawa 1923, nakładem Głównego Urzędu Statystycznego]. Zachowano oryginalną pisownię.

Gmina: Neterpińce

Budynki
z przeznaczenia mieszkalne: 104
inne zamieszkałe: -

Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym)

Ogółem: 557
Mężczyzn: 286
Kobiet: 271

W tej liczbie było wyznania
rzymsko-katolickiego: 221
grecko-katolickiego: 331
ewangielickiego: -
innego chrześcijańskiego: -
mojżeszowego: 5
innego: -
niewiadomego: -

Podało narodowość
polską: 281
rusińską: 271
niemiecką: -
żydowską: 5
inną: -
niewiadomą: -1926-1930

[źródła: Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926/27. Warszawa 1926.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1928. Warszawa 1928.
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930.
Wydawca: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej sp. z o.o.]

Neterpińce. Wieś i gmina, powiat Zborów, sąd powiatowy Zborów, sąd okręgowy Złoczów, 557 mieszkańców.
Kolej w odległej o 22 km Jeziernie, poczta, telegraf i telefon w Olejowie.
Parafia grekokatolicka.

Kooperatywy:
"Selańska Pomicz" (1930)

Kowale:
Patycki H. (1926-30)

Krawcy:
Łukomski W. (1928-30)

Różne towary:
Sokonoski D. (1930)

Stolarze:
Kołtun B. (1928-30)
Łucyk M. (1926-30) /w 1926 błędnie zapisany jako Żucyk/

Szewcy:
Myszka M. (1926-30)

Tytoniowe wyroby:
Gozdzicki P. (1926-30)ok. 1933

[źródło: "Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorjalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń komunikacyjnych". Przemyśl - Warszawa (brak daty - 1933?), Wydawnictwo Książnicy Naukowej.]

Miejscowość: Neterpińce, wieś

Gmina: Neterpińce

Powiat polityczny: Zborów

Województwo: Tarnopolskie

Poczta i telegraf (telefon): Załoźce

Stacja kolejowa z odległością km.:
Jezierna 14, Zborów 27

Najbliższa linia komunikacji autobusowej z odległością km:
Załoźce 8

Sąd Grodzki: Zborów
Sąd Okręgowy: Złoczów

Urzędy parafialne:
rzymskokatolicki Załoźce i grekokatolicki Białogłowy