Trościaniec Wielki w sądach cz.1
Dodane przez Remek dnia Marzec 08 2014 14:37:21
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 87. Piątek 16 Kwietnia 1880.

E d y k t.

L. 5845.

Dnia 23 kwietnia, dnia 14 maja i dnia 4 czerwca 1880 każdym razem o godzinie 10 przed przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 119 w Trościańcu położonej, ciała tabularnego nie stanowiącej, dłużnika Fedia Czaharyna własnej, w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kred. włość. we Lwowie w kwocie 183 złr. l ct. w. s.

Cenę wywołania stanowi kwota 2600 zł.

Wadyum 260 złr.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. Sąd powiatowy

Załośce 23 grudnia 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 71. Nr. 90. Czwartek, 21 Kwietnia 1881.

E d y k t.

L. 4979.

C. k. sąd powiatowy w Załoźcach podaje do wiadomości, iż celem ściągnięcia pretensyi Bejły Migaem w kwocie 52 zł. w. a. odbędzie się na dniu 10 czerwca, na dniu 15 lipca i na dniu 2 września 1881, każdym razem o godzinie 10 przed południem w tutejszosądowym budynku publiczna licytacya realności pod l. 115 w Trościańcu wielkim położonej, ciała tabularnego niestanowiącej, Maryanny Swiadkiewiczowej własnej, wedle protokołu z dnia 22 stycznia 1880 l. 936 zastawniczo opisanej z wyłączeniem tylko parceli zwanej "od Czystopad" w przestrzeni mniej więcej półtrzecia morga pod pozycyą 4 w tymże protokole opisanej.

Cenę wywołania stanowi cena oszacowania tej części realności w kwocie 330 zł.

Wadyum wynosi 38 zł.

Dalsze warunki i akt oszacowania przejrzeć można w tusąd. registraturze.

O tem zawiadamia się strony tudzież wszystkich tych, którzyby na powyższej realności jakiekolwiek prawa uzyskali, lub którymby niniejsza uchwała doręczoną być nie mogła na ręce ustanowionego kuratora p. Juliana Karabińskiego w Załoźcach.

C. k. sąd powiatowy

Załoźce dnia 20 listopada 1880.
Gazeta Lwowska. Rok 82. Nr. 133. Niedziela, 12 Czerwca 1892.

L. 3577

Maciej Świądkiewicz cieśla z Trościańca wielkiego został uznany marnotrawcą.

Kuratorem tegoż ustanowiono Jana Półtoraka także Zarembów zwanego gospodarza z Trościańca wielkiego.

Z ck. Sądu powiatowego.

Załośce 21 maja 1892.
Gazeta Lwowska. Rok 100. Nr. 158. Piątek, 15 Lipca 1910.

L. cz. L. 16/9 (11)

Edykt.

Za marnotrawcę uznano Franciszka Płoszaja w Trościańcu.

Kuratorem jego ustanowiono Józefa Dzika (Nyszty) w Trościańcu.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział IV.

Załoźce, dnia 30 maja 1910.
Gazeta Lwowska. Rok 102. Nr. 45. Niedziela, 25 Lutego 1912.

L. cz. Cw. 288/12 (1)

Edykt.

Przeciw Janowi Dajczakowi - Gdyra z Trościańca wielkiego, którego miejsce pobytu jest nieznane, wniesiony został do c. k. sądu obwodowego w Złoczowie przez Izaka Ruchtschaffera pozew o 2000 kor. zpn.

Na podstawie pozwu wydano wekslowy nakaz zapłaty.

Celem strzeżenia praw Jana Dajczaka - ustanawia się p. dr. Wania adw. w Złoczowie, kuratorem.

Tenże kurator zastępywać będzie Jana Dajczaka - Gdyra w rzeczonej sprawie na jego koszt i niebezpieczeństwo, dopóki on w sądzie się nie zgłosi, lub pełnomocnika nie zamianuje.

C. k. Sąd obwodowy jako handlowy, Oddział II.

Złoczów, dnia 4 lutego 1912.
DODATEK - ZGUBY
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego. Nr. 4. Tarnopol, dnia 20 lutego 1937.

Zgubiono dowód tożsamości konia Seria A. Nr. 212816, który unieważnia Młynek Jan z Trościańca Wielkiego powiatu zborowskiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego. Nr. 3. Tarnopol, dnia 3 marca 1938.

Repka Mikołaj, syn Stefana i Marii, urodzony 17. III. 1906 r. w Trościańcu Wielkim, zamieszkały w Jasionowie, pow. brodzki, unieważnia zgubioną książeczkę wojskową, wystawioną przez P. K. U. w Kamionce Strumiłowej.
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego. Nr. 10. Tarnopol, dnia 1 sierpnia 1939.

Bielecki Dominik z Trościańca Wielkiego ur. 15 VII 1905 r. unieważnia zagubioną książeczkę wojskową wydaną przez K. R. U. Kamionka Strumiłowa.